آیه ۱۲۲ - سوره اعراف

آیه رَبِّ مُوسى وَ هارُونَ [122]
همان پروردگار موسى و هارون.
بیشتر