تفسیر اهل بیت علیهم السلام

پایگاه تفسیر روایی حاوی: احادیث و روایات معصومین علیهم السلام در تفسیر قرآن کریم همراه با ترجمه، روایات مربوط به هر آیه از قرآن کریم، روایات تفسیری.

۲۵۳۱۲روایت
۲۱۹منابع
۶۲۳۳آیات

فهرست سوره‌ها

۱فاتحه
۲بقره
۳آل‌عمران
۴نساء
۵مائده
۶انعام
۷اعراف
۸انفال
۹توبه
۱۰یونس
۱۱هود
۱۲یوسف
۱۳رعد
۱۴ابراهیم
۱۵حجر
۱۶نحل
۱۷اسراء
۱۸کهف
۱۹مریم
۲۰طه
۲۱انبیاء
۲۲حج
۲۳مؤمنون
۲۴نور
۲۵فرقان
۲۶شعراء
۲۷نمل
۲۸قصص
۲۹عنکبوت
۳۰روم
۳۱لقمان
۳۲سجدة
۳۳احزاب
۳۴سبأ
۳۵فاطر
۳۶یس
۳۷صافات
۳۸ص
۳۹زمر
۴۰غافر
۴۱فصلت
۴۲شوری
۴۳زخرف
۴۴دخان
۴۵جاثیة
۴۶احقاف
۴۷محمد
۴۸فتح
۴۹حجرات
۵۰ق
۵۱ذاریات
۵۲طور
۵۳نجم
۵۴قمر
۵۵الرحمن
۵۶واقعه
۵۷حدید
۵۸مجادله
۵۹حَشر
۶۰ممتحنه
۶۱صف
۶۲جمعه
۶۳منافقون
۶۴تغابن
۶۵طلاق
۶۶تحریم
۶۷ملک
۶۸قلم
۶۹حاقه
۷۰معارج
۷۱نوح
۷۲جن
۷۳مزمل
۷۴مدثر
۷۵قیامه
۷۶انسان
۷۷مرسلات
۷۸نبأ
۷۹نازعات
۸۰عبس
۸۱تکویر
۸۲انفطار
۸۳مطففین
۸۴انشقاق
۸۵بروج
۸۶طارق
۸۷اعلی
۸۸غاشیه
۸۹فجر
۹۰بلد
۹۱شمس
۹۲لیل
۹۳ضحی
۹۴شرح
۹۵تین
۹۶علق
۹۷قدر
۹۸بینه
۹۹زلزال
۱۰۰عادیات
۱۰۱قارعة
۱۰۲تکاثر
۱۰۳عصر
۱۰۴همزه
۱۰۵فیل
۱۰۶قریش
۱۰۷ماعون
۱۰۸کوثر
۱۰۹کافرون
۱۱۰نصر
۱۱۱مسد
۱۱۲اخلاص
۱۱۳فلق
۱۱۴ناس