آیه ۱۳ - سوره انفطار

آیه إِنَّ الْأَبْرارَ لَفي نَعيمٍ [13]

به يقين [در آن روز] نيكان در بهشت پر نعمتند.

بیشتر