آیه ۱۶ - سوره انفطار

آیه وَ ما هُمْ عَنْها بِغائِبينَ [16]

و آنان هرگز از آن غايب [و دور] نيستند!

بیشتر