آیه ۵ - سوره تکویر

آیه وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ [5]
و در آن هنگام كه وحوش جمع شوند.
بیشتر