آیه ۸ - سوره تکویر

آیه وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ [8]

و آن هنگام كه از دختران زنده به گور شده سؤال شود

بیشتر