آیه ۸ - سوره تکویر

آیه وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ [8]
و آن هنگام كه از دختران زنده به گور شده سؤال شود
بیشتر