آیه ۱۴ - سوره قلم

آیه أَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بَنينَ [14]

مبادا به خاطر مال و فرزندان فراوانش [از او پيروى كنى]!

بیشتر