آیه ۲۱ - سوره قلم

آیه فَتَنادَوْا مُصْبِحينَ [21]

صبحگاهان يكديگر را صدا زدند.

بیشتر