آیه ۵۰ - سوره قلم

آیه فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحينَ [50]

ولى پروردگارش او را برگزيد و از صالحان قرار داد.

بیشتر