آیه ۱۶ - سوره قمر

آیه فَكَيْفَ كانَ عَذابي وَ نُذُرِ [16]

[اكنون بنگريد] عذاب و انذارهاى من چگونه بود!

بیشتر