آیه ۲۱ - سوره قمر

آیه فَكَيْفَ كانَ عَذابي وَ نُذُرِ [21]

پس [ببينيد] عذاب و انذارهاى من چگونه بود!

بیشتر