آیه ۳۹ - سوره قمر

آیه فَذُوقُوا عَذابي وَ نُذُرِ [39]

[و گفتيم]: پس بچشيد عذاب و انذارهاى مرا!

بیشتر