آیه ۳۰ - سوره قمر

آیه فَكَيْفَ كانَ عَذابي وَ نُذُرِ [30]

پس [بنگريد] عذاب و انذارهاى من چگونه بود!

بیشتر