آیه ۱۰ - سوره واقعه

آیه وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ [10]

و [سوّمين گروه] پيشگامان پيشگامند.

بیشتر