آیه ۷۷ - سوره واقعه

آیه إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ [77]

كه آن، قرآن پر ارزشى است.

بیشتر