آیه ۱۰۸ - سوره مؤمنون

آیه قالَ اخْسَؤُا فيها وَ لا تُكَلِّمُونِ [108]

[خداوند] مىگويد: «دور شويد و به دوزخ درآييد و با من سخن مگوييد!

بیشتر