آیه ۳۶ - سوره مؤمنون

آیه هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدُونَ [36]

دور است، دور است اين وعدههايى كه به شما داده مىشود!

بیشتر