آیه ۵۳ - سوره انبیاء

آیه قالُوا وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدِينَ [53]

گفتند: «ما پدران خود را يافتيم كه آن‌ها‌‌ را عبادت مى‌كنند».

بیشتر