آیه ۲ - سوره طه

آیه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى [2]

ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را سخت به زحمت بیفکنى!

بیشتر