آیه ۲۳ - سوره طه

آیه لِنُرِيَكَ مِنْ آياتِنَا الْكُبْرى [23]

تا [به‌این‌صورت] از نشانه‌هاى بزرگ خویش به تو نشان دهیم.

بیشتر