آیه ۵۱ - سوره طه

آیه قالَ فَما بالُ الْقُرُونِ الْأُولى [51]

گفت: «تكليف اقوام پيشين [كه به اين‌ها ايمان نداشتند] چه خواهد شد»؟!

بیشتر