آیه ۴۹ - سوره طه

آیه قالَ فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسى [49]

[فرعون] گفت: «پروردگار شما كيست، اى موسى»؟!

بیشتر