آیه ۶۷ - سوره طه

آیه فَأَوْجَسَ في نَفْسِهِ خيفَةً مُوسى [67]

موسى ترس خفیفى در دل احساس کرد [مبادا مردم گمراه شوند].

بیشتر