آیه ۳۰ - سوره طه

آیه هارُونَ أَخي [30]

برادرم هارون را.

بیشتر