آیه ۱۲ - سوره شعراء

آیه قالَ رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ [12]
[موسى] گفت: «پرورگارا! از آن بيم دارم كه مرا تكذيب‌ كنند»!
بیشتر