آیه ۴۸ - سوره شعراء

آیه رَبِّ مُوسى وَ هارُونَ [48]
پروردگار موسى و هارون.
بیشتر