آیه ۱۵۷ - سوره شعراء

آیه فَعَقَرُوها فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ [157]
سرانجام [بر آن ناقه حمله ‌نموده] آن را از پاى درآوردند، سپس از كرده خود پشيمان ‌شدند.
بیشتر