آیه ۳۶ - سوره شعراء

آیه قالُوا أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ ابْعَثْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ [36]
گفتند: «او و برادرش را مهلت ‌ده؛ و مأموران را براى گردآورى [ساحران] به تمام شهرها اعزام‌ كن».
بیشتر