آیه ۶۹ - سوره شعراء

آیه وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْراهِيمَ [69]
و بر آنان سرگذشت ابراهيم را بخوان.
بیشتر