آیه ۵۵ - سوره شعراء

آیه وَ إِنَّهُمْ لَنا لَغائِظُونَ [55]
و اين‌ها ما را به خشم آورده‌اند.
بیشتر