آیه ۲۱۲ - سوره شعراء

آیه إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ [212]
آن‌ها از استراق سمع [و شنيدن اخبار آسمان‌ها] بركنارند.
۱
(شعراء/ ۲۱۲)
علی‌بن‌ابراهیم (- وَ قَولُهُ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ یَقُولُ خَرِسَ فَهُم عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُون.
علیّ‌بن‌ابراهیم (- إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ؛ منظور از این آیه این است که آنان کر و از شنیدن محروم هستند.
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۶۳۰
القمی، ج۲، ص۱۲۵/ البرهان
بیشتر