آیه ۱۲۰ - سوره شعراء

آیه ثُمَّ أَغْرَقْنا بَعْدُ الْباقِينَ [120]
سپس باقى‌ماندگان را غرق ‌كرديم.
بیشتر